• 4463f132-68bd-4567-a111-2a2330c3213e

ceny

Studia a apartmány s jednou lo?nicí mohou být k dispozici na vy?ádání b?hem doby hájení se slevami pro týdenní pobyty nejmén?.

Ceny jsou uvedeny za den za jednotku. Pat?í mezi n? ve?keré náklady, v?etn? lo?ního prádla a ?i?t?ní.

Minimální délka pobytu: dv? noci. Pro pobyty krat?í ne? 3 noci p?íplatek ve vý?i 10%.

Doba pobytu: od soboty od 16:00 do 9:00 v sobotu.

V p?ípad? zru?ení podané p?ed 30 dn? p?ed p?íjezdem bude vrácen vklad. Po uplynutí této lh?ty nebo v p?ípad? no-show bude ode?tena v plné vý?i vkladu.


Pro rezervace a zaslání vklad?:
Servisní sas
Via Verdi 26 - 63.822 Porto San Giorgio (FM)
Tel 0734-673316 -. Fax 0734-674638- bu?ka. +393381479382

Podle bankovním p?evodem:
Servisní sas
Via Verdi 26 - 63.822 Porto San Giorgio
Banca Popolare di Ancona - Branch of Porto San Giorgio
národní banka: N 03111 69660 000000000710
Iban: IT85N0311169660000000000710