• 24360664-3.jpg

trasa Zdrowie

Podpisali?my umow? z Medical Dzie? Porto San Giorgio, o?rodek specjalizuj?cy si? w medycynie prewencyjnej diagnostycznego, który oferuje:

- sprawdzi? si? KOBIET z nast?puj?cych testów: mammografii klinicznej (mammografii, dwustronnej USG piersi, ocena kliniczna piersi), badania ginekologicznego z miednicy USG i PAP testów, kardiologicznej badania (echokardiografia, USG dla szyjnej, ecodopoppler, aorty brzusznej , EKG, spirometria).

- SPRAWD? up man z nast?puj?cych bada?: USG (pe?ny brzuch i tarczycy), badania kardiologiczne (echo kardiogram, eko-dopller t?tnic szyjnych, aorty brzusznej Doppler, EKG, spirometria), test stres (test ergometr maksymalny cykl).

Wszystkie badania b?d? prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny pracuj?cy w szpitalach, zarówno publicznych jak i prywatnych.

Egzaminy mog? by? skoncentrowane w pó? dnia, a potem niech reszta czasie weekendu, aby odkry? pi?kno naszego terytorium.

Nie mam czasu na check-up? Dzi?ki tej trasie b?dzie sprawdza? i reszt?!

mens sana in corpore sano. Stonowanych z wakacji gotowy do udzia?u w ?yciu codziennym!